Photo Album > SHIBARAKU STATUE
Image 46 of 118

SHIBARAKU STATUE

A copper statue of the 9th Danjuro (1838-1903)the famous Kabuki actor. He is shown herein the role depicting "Shibaraku" which was his forte.Copyright 2006. Ronin Jiu-Jitsu & Kobudo | roninjiu-jitsu@shaw.ca | 250.470.3726