Photo Album > 2005 SHODAN SHINSA
Image 77 of 118

2005 SHODAN SHINSA

Kato Sensei, Hanshi (ZNIR), Randy Martin Sensei, Kaneda Sensei, Kyoshi (ZNIR)Copyright 2006. Ronin Jiu-Jitsu & Kobudo | roninjiu-jitsu@shaw.ca | 250.470.3726