Photo Album > OISHI JINJA KYOTO
Image 99 of 118

OISHI JINJA KYOTO

The shrine dedicated to Oishi Kuranosuke, the leader of the 47 Ronin, in Kyoto.Copyright 2006. Ronin Jiu-Jitsu & Kobudo | roninjiu-jitsu@shaw.ca | 250.470.3726