RONIN WEAR, Dojo Products > Iaido Kendo Bokken
Iaido Kendo Bokken

Price: $50.00
Availability: in stock
Prod. Code: IKB


 Copyright 2006. Ronin Jiu-Jitsu & Kobudo | roninjiu-jitsu@shaw.ca | 250.470.3726