Header Graphic
Contact
Chief Instructor


Randy Martin, Sensei
Shihan, Nanadan 7th degree Black Belt
roninjiu-jitsu@shaw.ca
(250) 470-3726Copyright 2006. Ronin Jiu-Jitsu & Kobudo | roninjiu-jitsu@shaw.ca | 250.470.3726